Ergotherapiepraktijk Stip

Praktische informatie

Hoe ziet mijn behandeling eruit?

Nadat je je hebt aangemeld voor ergotherapie start de eerste afspraak altijd met een intake. Hierbij wordt de hulpvraag besproken en verduidelijkt. Om tot een passende oplossing voor de hulpvraag te komen vindt er aanvullend onderzoek plaats. Hiervoor zijn één of twee afspraken noodzakelijk. Vervolgens wordt er een behandelplan opgesteld. Hierbij worden de uiteindelijke doelen samen met jou afgestemd.

De daadwerkelijke behandeling vindt plaats tijdens de volgende afspraken. Dit kan onder andere bestaan uit trainen of adviseren. Tussentijds zal het verloop van de behandeling met je besproken worden. De therapie wordt afgerond als het samen opgestelde doel is bereikt.

Vergoedingen

Ergotherapie valt onder het basispakket van alle zorgverzekeraars in Nederland. Per kalenderjaar wordt er tien uur therapie vergoed vanuit de basisverzekering. Ergotherapiepraktijk Stip is gecontracteerd met alle zorgverzekeraars en declareert de behandelingen rechtstreeks bij de verzekeraar. Je hoeft hiervoor niets vooraf te regelen of aan te vragen.

Let op: Het wettelijk vastgestelde eigen risico is van toepassing, hierdoor kun je mogelijk toch een rekening ontvangen van de zorgverzekeraar. Voor kinderen tot 18 jaar geldt er geen eigen risico.

Mocht het nodig zijn om de therapie voort te zetten na de tien uur die vergoed wordt door de verzekeraar, dan zal de factuur rechtstreeks naar jou gestuurd worden. Dit zal altijd vooraf worden besproken. Het is ook mogelijk om de ergotherapiebehandelingen zelf te betalen buiten de verzekering om. Neem voor het actuele tarief contact op met de praktijk.

Algemene voorwaarden

Wanneer je verhinderd bent voor een behandelafspraak, dien je dit uiterlijk 24 uur voor de behandeling kenbaar te maken bij de ergotherapeut. Dit kan telefonisch of per mail. Mocht de afspraak niet tijdig zijn afgezegd, dan is Ergotherapiepraktijk Stip genoodzaakt de kosten voor de niet nagekomen afspraak in rekening te brengen bij de cliënt. De zorgverzekeraar vergoedt geen niet nagekomen afspraken. Klik hier om contact op te nemen.

Om de organisatie van de therapie zo goed mogelijk vorm te geven en cliënten tijdens de behandeling goed van dienst te kunnen zijn heeft Ergotherapiepraktijk Stip huisregels opgesteld. Je kunt alle huisregels hier vinden.

Mocht het voorkomen dat je een klacht hebt over de behandeling, de praktijk en/of de ergotherapeut dan is het goed om dit kenbaar te maken. Dit kan mondeling of schriftelijk bij de ergotherapeut. Mochten we er samen niet uitkomen dan kun je de klacht schriftelijk indienen bij:

Klachtencommissie Paramedici Eerstelijns
Nederlands Paramedisch Instituut
Postbus 1161
3800 BD Amersfoort
Telefoon: 033- 4216100

Ergotherapiepraktijk Stip respecteert de privacy van cliënten en stelt bescherming van gegevens ten alle tijden voorop. De praktijk houdt zich aan de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). U kunt de gehele privacyverklaring van Ergotherapiepraktijk Stip hier lezen.

Uitwisseling van gegevens​

De ergotherapeut heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig om met persoonlijke gegevens. In het belang van een zo optimaal mogelijke behandeling wordt er overlegd met de verwijzer en waar nodig andere direct betrokken zorgverleners. De voortgang van de therapie zal gerapporteerd worden aan de verwijzer en de huisarts. Mocht je hier bezwaar tegen hebben dan kun je dit bij de eerste afspraak aangeven. Voor uitwisseling van gegevens met andere direct betrokkenen zal er altijd voorafgaand overlegd worden en pas actie ondernomen worden na jouw directe toestemming.

Bewaartermijn

Volgens de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) is Ergotherapiepraktijk Stip verplicht om het behandeldossier tot vijftien jaar na het afsluiten van de behandeling te bewaren. Je hebt recht op inzage in het dossier en kunt dit te allen tijde bij ons opvragen.